Friday, March 27, 2015

Ji chahta hai Ki keh du dil-e-halat, 

Tu fir bhi na samjhi to musibat hogi.